Положення Студентського ректорату

Дорогі наші студенти!Наш Студентський ректорат працює саме для Вас, з цією метою було розроблено нове положення Про Орган студентського самоврядування ЖДТУ.Ми будемо щиро вдячні якщо Ви скажете своє слово та внесете свої пропозиції!З метою зміцнення демократичних засад в освіті та участі молоді у вирішенні університетських питань, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього навичок майбутнього організатора та керівника у Житомирському державному технологічному університеті студентська громада має на меті створення органу студентського самоврядування.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначенняОсновні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:Студентське самоврядування – це право та реальна здатність студентської громади Житомирського державного технологічного університету (далі – Університету) самостійно, або під відповідальність органів студентського самоврядування (далі – ОСС) вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному   законодавством України, цим Положенням та Регламентом роботи органів студентського самоврядування. ОСС не дублюють профспілкову організацію студентів ЖДТУ, користуються допомогою і підтримкою ректорату та профспілкового комітету студентів університету.Студентська громада Університету – всі студенти денної форми навчання.Студентський ректор – голова студентського самоврядування, що виконує представницькі функції у відносинах з Адміністрацією Університету, ОСС інших ВНЗ, громадськими та іншими організаціями.Студентський ректорат – це вищий орган студентського самоврядування ЖДТУ, що включає до свого складу студентського ректора, його заступників, студентських деканів від кожного факультету Університету і голів Студентських рад гуртожитків, та покликаний представляти інтереси студентської громади Університету.Студентський декан – член Ради студентських деканів, що представляє інтереси студентів свого факультету, займається організаційними питаннями діяльності студентського самоврядування факультету та обирається згідно положення. Регламент роботи органів студентського самоврядування (далі – Регламент) –  збірка систематизованих нормативних документів, що регулює норми функціонування ОСС.Студентська виборча комісія (далі – СВК) – це тимчасовий орган, що формується на термін проведення виборів Студентського ректора, голів студентських рад гуртожитків та студентських деканів і покликаний забезпечити законність та легітимність процесу підрахунку голосів.Почесний голова – це голова студентського самоврядування у якого вже закінчився термін роботи, але за свій термін роботи він зробив значний внесок у розвиток Студентського самоврядування і в подальшому він може приймати участь у роботі ОСС.Стаття 2. Загальні положення2.1.   Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в Житомирському держаному технологічному університеті (далі в Університеті)2.2.   Студентське самоврядування в Житомирському державному технологічному університеті є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.2.3.   У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в Університеті. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.2.4.   Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складником громадського самоврядування Університету.2.5.   У своїй діяльності ОСС в ЖДТУ керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом ЖДТУ та Положенням про студентське самоврядування Житомирському державному технологічному університеті (далі — Положення).2.6.   Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається цим Положенням й узгоджується з керівництвом Університету.2.7.   У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу профспілкової організації студентів Університету, а співпрацюють з нею.2.8.   Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями.2.9.   Керівництво Університету створює умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.Стаття 3. Гарантії студентського самоврядування в Університеті3.1. В Університеті визнано і гарантовано діяльність студентського самоврядування, відповідно до  Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та цього Положення. Адміністрація Університету має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо). Майно та матеріальні цінності є власністю Університету.3.2. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду Університету.3.3. Рішення ОСС мають консультативно-дорадчий характер для Адміністрації Університету, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Положенням.Стаття 4. Принципи діяльності студентського самоврядуванняСтудентське самоврядування здійснюється на основі:- законності;- виборності;- гласності;- колегіальності;- незалежності;- підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;- інших демократичних принципів.Стаття 5.  Мета і завдання діяльності органів студентського самоврядування5.1.   Органи студентського самоврядування ЖДТУ функціонують з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.5.2.   Основними завданнями органів студентського самоврядування ЖДТУ є:-        забезпечення і захист прав та інтересів студентів;-        співпраця з первинною профспілковою організацією студентів і аспірантів ЖДТУ;-        забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;-        формування у студентів національної свідомості, гідності та самоповаги, гордості за свій навчальний заклад;-        сприяння навчальній діяльності студентів, залучення їх до науково-дослідної роботи, підвищення якості навчання;-        участь у реалізації державної молодіжної політики;-        організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, у тому числі зарубіжними і міжнародними;-        сприяння працевлаштуванню випускників та студентів Університету;-        координація роботи студентів з викладачами, кураторами академічних груп та кафедрами, деканатами факультетів та адміністрацією ЖДТУ;-        співпраця зі студентським центром ЖДТУ;-  сприяння студентському центру в організації і проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, фестивалів КВК, випускних вечорів, днів факультетів, інших заходів культурно-розважального характеру тощо;-        залучення студентів до художньої самодіяльності;-        організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитках спільно з адміністрацією Університету, факультетів та студентського містечка;-        організація чергування студентів у гуртожитках Університету;-        допомога керівникам Університету та його підрозділів у дотримуванні належного порядку в навчальних приміщеннях, на території, прилеглій до Університету, у гуртожитках, на інших культурно-побутових об’єктах, які обслуговують студентів, у бережливому ставленні до державного та університетського майна, економії енергоносіїв та води;-        залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час спільно з деканатами факультетів, адміністрацією ЖДТУ;-        пропагування здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, куріння;-        інформування студентів про важливі рішення адміністрації Університету та факультетів, Вченої ради, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту які стосуються життєдіяльності студентів ЖДТУ;-        співпраця з органами державної влади, громадськими організаціями, об’єднаннями, спілками, фондами в межах своїх повноважень.5.3.   За погодженням з студентським ректоратом в ЖДТУ приймається рішення про:- відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;- переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним  замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;- переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;- поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;- затвердження рішень з питань студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.5.4.   Керівники органів студентського самоврядування відповідно до квот,  визначених у Статуті  Університету, входять до складу Вченої ради та у  вищому  колегіальному  органі  громадського самоврядування (конференція трудового колективу) Університету, вчених рад факультетів. Виборні представники з числа студентів мають становити не менше як 10 відсотків загальної чисельності їх складу.5.6. Студентський ректорат представляє інтереси всіх студентів Університету.

РОЗДІЛ ІІ

СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВННЯ

Стаття 6. Система органу студентського самоврядування6.1.   Студентське самоврядування в ЖДТУ здійснюється на рівні студентської академічної групи, курсу, факультету, гуртожитку, Університету.6.2.   Вищим органом студентського самоврядування ЖДТУ є конференція студентів Університету.6.3.   Вищим органом студентського самоврядування факультету є конференція студентів факультету.Система студентського самоврядування включає:- студентську громаду;- студентський ректорат ;- студентський декан та його заступники;- студентський ректор та 2 його заступника;- голів студентських рад гуртожитку та членів студентських рад гуртожитків.6.4.   Виконавчі органи студентського самоврядування всіх рівнів є виборними. Порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування здійснюється відповідно до Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування ЖДТУ, яке ухвалюється на засіданні Ради студентських деканів.6.5.   У складі студентського ректорату Університету, факультетів та гуртожитків створюються комітети за напрямами роботи, можуть створюватися інші структурні підрозділи та тимчасові комісії згідно з рішенням відповідної студентської ради.Стаття 7.  Конференція студентів та студентська рада ЖДТУ7.1.   Конференція студентів ЖДТУ є вищим органом студентського самоврядування, на розгляд якої виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування.7.2.   Кількісний склад делегатів (членів) конференції студентів Університету визначається Радою студентських деканів.7.3.   Конференція студентів ЖДТУ:-        обирає  студентського ректора ЖДТУ;-        здійснює контроль за роботою виконавчих органів студентського самоврядування ЖДТУ;-        заслуховує звіт студентського ректорату  ЖДТУ про виконану роботу.-        розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;-        здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку ЖДТУ, цим Положенням.7.4.   Конференція студентів ЖДТУ скликається студентським ректоратом ЖДТУ не менше одного разу на рік. Позачергова конференція студентів ЖДТУ може скликатися на вимогу 10 відсотків студентів Університету або за рішенням студентського ректорату ЖДТУ, або в інших випадках, передбачених цим Положенням.7.5.   Конференція студентів ЖДТУ є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 всіх делегатів.7.6.   Рішення конференції студентів ЖДТУ приймаються простою більшістю голосів.7.7.   Рішення конференції студентів ЖДТУ є обов’язковим для виконання всіма студентами та органами студентського самоврядування ЖДТУ.7.8. Студентський ректорат ЖДТУ представляє інтереси всіх студентів Університету.7.9. Студентський ректорат  ЖДТУ очолює голова, який обирається на конференції студентів ЖДТУ відповідно до Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування ЖДТУ терміном на один рік.7.10. Студентський ректорат ЖДТУ складається із студентського ректора Університету, його заступників, секретаря ради, голів студентських рад факультетів та гуртожитків, голів комітетів студентської ради Університету, голів тимчасових комісій (за наявності таких), голів інших студентських організацій, об’єднань в Університеті, на факультеті, в гуртожитку, що подали протокол виборів голові студентської ради ЖДТУ.7.11. Комітети студентської ради ЖДТУ складаються з голови комітету та членів комітету.7.12. Студентський ректорат  ЖДТУ:-  ухвалює Положення про орган студентського самоврядування ЖДТУ;-  ухвалює Положення про  порядок обрання виконавчих органівстудентського самоврядування ЖДТУ;- організовує роботу виконавчих органів студентського самоврядування ЖДТУ відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування ЖДТУ;- приймає рішення в межах своїх повноважень;- координує планування роботи та перспективного розвитку виконавчих органів студентського самоврядування ЖДТУ;- ухвалює структуру комітетів студентської ради ЖДТУ, план її роботи та посадові інструкції членів студентської ради ЖДТУ;- скликає конференцію студентів ЖДТУ;- виносить на розгляд конференції студентів ЖДТУ питання, що вимагають її розгляду;- здійснює контроль за виконанням рішень конференції студентів ЖДТУ; ходом виборів виконавчих органів студентського самоврядування всіх рівнів; діяльністю виконавчих органів студентського самоврядування всіх рівнів; дотриманням студентами ЖДТУ його Статуту; Правил внутрішнього розпорядку Університету;- вносить пропозиції для адміністрації ЖДТУ щодо організації навчально-виховного процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів; матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування тощо; про вдосконалення умов навчання та побуту студентів;- забезпечує інформування студентів ЖДТУ з питань, що стосуються їх інтересів;- здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених Законом України «Про вищу освіту», Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Університету, цим Положенням.7.13. Студентський ректорат ЖДТУ скликається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає голова студентської ради ЖДТУ не менше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликаються за ініціативою студентського ректора, інших її членів або на вимогу адміністрації ЖДТУ.7.14. Засідання студентського ректорату ЖДТУ  є відкритими для всіх студентів та адміністрації Університету.7.15. Засідання студентського ректорату ЖДТУ веде її голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписує голова та секретар.7.16.  Рішення студентського ректорату ЖДТУ є правочинними за умови присутності не менше 2/3 її складу і приймаються простою більшістю голосів.7.17. Рішення студентського рекорату ЖДТУ є обов’язковими для виконання всіма студентами Університету.7.18. Студентський ректор ЖДТУ:- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності студентської ради Університету відповідно до основних завдань її діяльності;- представляє інтереси студентської громади; представляє орган студентського самоврядування ЖДТУ в стосунках з студентами та студентамии інших навчальних закладів України й інших країн світу;-  здійснює контроль за виконанням рішень студентської ради ЖДТУ;-  за невиконання завдань поставлених перед членами студентського ректорату, за негідну поведінку членів студентського ректорату спільно із рішенням Ради студентських деканів звільнювати із посади таких осіб;- спільно з адміністрацією ЖДТУ визначає перелік питань, що вимагають погодження зі студентською радою ЖДТУ;- погоджує з адміністрацією ЖДТУ питання, що стосуються організації навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів ЖДТУ;- входить до складу Вченої ради ЖДТУ; може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій Університету;- забезпечує організацію проведення конференції студентів ЖДТУ;- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;- аналізує та доводить до відома адміністрації ЖДТУ пропозиції та зауваження з боку студентів ЖДТУ;- здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку ЖДТУ.7.20. Повноваження студентського ректора ЖДТУ припиняються достроково рішенням конференції студентів Університету у випадку:- особистої письмової заяви про звільнення від обов’язків;- незадовільного виконання своїх обов’язків;- за порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ЖДТУ.7.21. У випадку неможливості виконання головою студентської ради ЖДТУ своїх обов’язків, його обов’язки виконує заступник, або за призначенням один із членів студентського ректорату.Стаття 8. Конференція студентів факультету8.1.   Конференція студентів факультету є вищим органом студентського самоврядування факультету, на розгляд якої виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування.8.2.   Делегатами конференції студентів факультету є студенти факультету. Кількість делегатів конференції студентів факультету визначається студентським ректоратом.8.3.   Конференція студентів факультету:- обирає голову студентської ради факультету;- здійснює контроль за роботою виконавчих органів студентського самоврядування факультету;8.4.   Конференція студентів факультету скликається його студентським деканом не менше одного разу на рік. Позачергова конференція студентів факультету може скликатися за рішенням студентської ради факультету та в інших випадках, передбачених цим Положенням.8.5.   Конференція студентів факультету є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 всіх делегатів.8.6.   Рішення конференції студентів факультету приймаються простою більшістю голосів.8.7.   Рішення   конференції   студентів   факультету є   обов’язковим   для виконання студентською радою факультету.8.8.   Студентська рада факультету представляє інтереси всіх студентів факультету.8.9.   Студентську раду факультету очолює студентський декан факультету, який обирається на конференції студентів факультету відповідно до Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування ЖДТУ терміном на один рік.8.10. Студентська рада факультету складається з голови студентської ради факультету, його заступників, старост курсів факультету, голів тимчасових комісій (за наявності таких), голів інших студентських організацій, об’єднань на факультеті, що подали протокол виборів голові студентської ради факультету.8.11. Студентський декан факультету:- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності студентського самоврядування факультету відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування ЖДТУ;- здійснює контроль за виконанням рішень конференції факультету;- представляє органи студентського самоврядування факультету в студентському ректораті Університету;- звітує про діяльність органів студентського самоврядування факультету в студентському ретораті Університету;- спільно з адміністрацією факультету визначає перелік питань, що вимагають погодження зі студентською радою факультету;- погоджує з адміністрацією факультету питання, що стосуються організації навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів факультету;- входить до складу Вченої ради факультету;- аналізує та доводить до відома адміністрації факультету пропозиції та зауваження з боку студентів факультету;- зобов’язаний виконувати доручення студентського ректора Університету та його заступників;- здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку ЖДТУ.8.12. Повноваження голови студентського декану факультету припиняються достроково рішенням:-  конференцією студентів факультету;- особистої заяви в письмовій формі про звільнення від обов’язків;- незадовільного виконання своїх обов’язків;- за порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ЖДТУ.8.13  У випадку неможливості виконання головою студентської ради факультету своїх обов’язків його обов’язки виконує заступник.Стаття 9. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування9.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.9.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією Університету.9.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Української держави та Київського національного лінгвістичного університету.

РОЗДІЛ ІІІ

МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів студентського самоврядування10.1. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Університеті.10.2. Витрачання коштів, передбачених для діяльності органів студентського самоврядування, має здійснюватися відповідно до плану. Студентським ректором спільно з радою студентських деканів розробляють плани роботи студентських рад на рік із визначенням суми видатків на проведення кожного конкретного заходу (реалізацією проекту).10.3. За умови успішного виконання своїх завдань та повноважень керівники та члени студентського самоврядування заохочуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.4. Рішення ОСС мають консультативно-дорадчий характер для Адміністрації Університету, крім випадків, передбачених законодавством України та цим По РОЗДІЛ ІV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 11. Набуття чинності даного ПоложенняДане Положення набуває чинності з моменту його ухвалення Установчими зборами студентського самоврядування Житомирського державного технологічного університету.

Напишіть відгук