Орган студентського самоврядування ЖДТУ діє відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Статуту Житомирського державного технологічного університету, та Положення про орган студентського самоврядування.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про орган студентського самоврядування

Житомирського державного технологічного університету

 

З метою зміцнення демократичних засад в освіті та участі молоді у вирішенні університетських питань, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього навичок майбутнього організатора та керівника у Житомирському державному технологічному університеті студентська громада має на меті створення органу студентського самоврядування.

Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Положенні

Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

Студентське самоврядування – це право та реальна здатність студентської громади Житомирського державного технологічного університету (далі – Університету) самостійно, або під відповідальність органів студентського самоврядування (далі – ОСС) вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному   законодавством України, цим Положенням та Регламентом роботи органів студентського самоврядування. ОСС не дублюють профспілкову організацію студентів ЖДТУ, користуються допомогою і підтримкою ректорату та профспілкового комітету студентів університету.

Студентська громада Університету – всі студенти денної форми навчання.

Студентський ректор – голова студентського самоврядування, що виконує представницькі функції у відносинах з Адміністрацією Університету, ОСС інших ВНЗ, громадськими та іншими організаціями.

Рада студентських деканів – це вищий орган студентського самоврядування ЖДТУ, що включає до свого складу студентського ректора, його заступників, студентських деканів від кожного факультету Університету і голів Студентських рад гуртожитків, та покликаний представляти інтереси студентської громади Університету.

Студентський декан – член Ради студентських деканів, що представляє інтереси студентів свого факультету, займається організаційними питаннями діяльності студентського самоврядування факультету та обирається згідно положення.

Регламент роботи органів студентського самоврядування (далі – Регламент) – збірка систематизованих нормативних документів, що регулює норми функціонування ОСС.

Студентська виборча комісія (далі – СВК) – це тимчасовий орган, що формується на термін проведення виборів Студентського ректора, голів студентських рад гуртожитків та студентських деканів і покликаний забезпечити законність та легітимність процесу підрахунку голосів.

Почесний голова – це голова студентського самоврядування у якого вже закінчився термін роботи, але за свій термін роботи він зробив значний внесок у розвиток Студентського самоврядування

 

Стаття 2. Гарантії студентського самоврядування в Університеті

В Університеті визнано і гарантовано діяльність студентського самоврядування, відповідно до  Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та цього Положення. Адміністрація Університету сприяє органам студентського самоврядування.

Рішення ОСС мають дорадчий характер для Адміністрації Університету, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Положенням.

Стаття 3. Принципи діяльності студентського самоврядування

Студентське самоврядування здійснюється на основі:

1)       законності;

2)       виборності;

3)       гласності;

4)       колегіальності;

5)       незалежності;

6)       підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;

7)       інших демократичних принципів.

 

Стаття 4. Система студентського самоврядування

Система студентського самоврядування включає:

1)       студентську громаду;

2)       Рада студентських деканів;

3)       Студентський декан та актив ОСС кожного факультету

4)       Студентський ректор та 2 його заступника ОСС ЖДТУ.

Стаття 5. Основні  завдання студентського самоврядування.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

1)       захист прав та  інтересів  студентів,  зокрема щодо організації навчального процесу;

2)       сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

3)       створення відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку студентів;

4)       сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

5)       участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном;

6)       інформування студентів про їх права та обов’язки;

7)       сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;

8)       забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам;

9)       сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;

10)    інші завдання, що не суперечать законодавству  України, Статуту Університету та цьому Положенню.

Стаття 6. Функції які виконують студентське самоврядування.

1)       Приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

2)       Проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

3)       Сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

4)       Розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

5)       Виконують інші функції.

(Згідно змін Закону України «Про вищу освіту» від 19 січня 2010року № 1798-VI)

Стаття 7. За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про:

1)       Відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;

2)       Переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

3)       Переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

4)       Призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

5)       Поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

6)       Затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. (згідно змін  Закону України «Про вищу освіту» від 19 січня 2010року № 1798-VI)

Стаття 8. Фінансова основа органу студентського самоврядування.

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовують на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі  (згідно змін  Закону України «Про вищу освіту» від 19 січня 2010року № 1798-VI

Стаття 9. Правовий статус Ради студентських деканів.

Рада студентських деканів є вищим органом студентського самоврядування та складається з Студентського ректора, його заступників та студентських деканів. Склад ради студентських деканів змінюється щорічно в залежності від виборів студентського ректора та деканів.

 

Розділ II

Організаційно-правова основа функціонування студентського самоврядування

 

Глава I

Повноваження органів

студентського самоврядування

 

Стаття 10. Організація роботи Ради студентських деканів

Формою діяльності Ради студентських деканів є засідання.

Рада студентських деканів засідає не менше двох разів на Місяць протягом року на який їх було обрано. Засідання Ради студентських деканів є правомірними, якщо на них присутні 2/3 від членства.

Секретар студентського самоврядування зобов’язаний вести протоколи засідання Ради студентських деканів та відповідає за їх збереження, у разі відсутності секретаря студентського самоврядування обов’язки секретаря виконує його заступник.

Позачергове засідання Ради студентських деканів скликається за рішенням Студентського ректора, або на вимогу 1/3 членів Ради студентських деканів, протягом тижня з дня вимоги. Ректор Житомирського державного технологічного університету може звернутися до Ради студентських деканів з проханням скликати засідання.

Рішення про скликання засідання доводиться до відома студентської громади через засоби інформації ОСС. Членів Ради студентських деканів про скликання засідання інформують не пізніше, як за 2 календарних днів до засідання із зазначенням дати, часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд засідання.

Ради студентських деканів ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості зареєстрованих членів Ради студентських деканів. Рада студентських деканів ухвалює рішення шляхом відкритого або таємного голосування.

Член Ради студентських деканів згідно чинного законодавства може ознайомлюватися з будь-якими офіційними документами, що стосуються студентського самоврядування.

Член Ради студентських деканів зобов’язаний брати участь у засіданнях. На час засідання член Ради студентських деканів за попередньою домовленістю з Адміністрацією Університету звільняється від участі у навчальному процесі

Стаття11. Повноваження Студентських деканів

До повноважень Студентських деканів належать:

1)       створення  відповідних   умов   для   проживання і відпочинку студентів свого факультету;

2)       сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

3)       сприяння виконанню студентами своїх обов’язків свого факультету;

4)       подання рекомендацій Адміністрації щодо нагородження студентів за успіхи в науковій чи громадській діяльності та вручення їм відзнак чи премій;

5)       представництво студентів у відносинах з адміністрацією Університету;

6)       сприяння впровадженню нових методів навчального процесу;

7)       прийняття участі при розгляді питань про виключення студента з факультету або гуртожитку за негідну поведінку, або порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету;

8)       створення своїх засобів масової інформації: стенда, газети, сайту, радіо;

9)       співпраця з громадськими організаціями;

10)   проведення опитувань;

11)   організація вечорів відпочинку, конкурсів КВК, дебатів, днів університету, круглих столів, конференцій та ін. громадських заходів;

12)   спільно з адміністрацією – вирішення питань організації навчального процесу, крім випадків що суперечать чинному законодавству України;

13)   участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном;

14)   забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам;

15)   підготовка та подання для схвалення Ради студентських деканів пропозиції про внесення змін і доповнень до Положення;

16)   заслуховування звітів голів комітетів студентського самоврядування;

Студентські декани можуть звернутись із запитом до Адміністрації Університету з питань, віднесених до відання даних студентських деканів. Орган, або посадова  особа, до яких звернуто запит, відповідно до чинного законодавства зобов’язані дати письмову відповідь на запит. За результатами запиту студентські декани можуть приймати рішення.

Стаття 12. Компетенція Ради студентських деканів.

Студентський парламент правомірний розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням віднесенні до його відання, а саме:

1)       ухвалення Положення про студентське самоврядування, Регламенту роботи та внутрішніх нормативних документів ОСС та внесення змін і доповнень до них;

2)       затвердження символіки ОСС;

3)       щорічне затвердження програми діяльності та фінансового плану Ради студентських деканів;

4)       затвердження внесення змін до програми діяльності та фінансового плану Ради студентських деканів;

5)       заслуховування обов’язкового щорічного та поточних звітів Президента студентського самоврядування;

6)       висловлення недовіри Студентському ректору 2/3 від загального складу членів Ради студентських деканів, що своїм наслідком має відставку Студентського ректора та початок нового виборчого процесу;

7)       висловлення недовіри Студентському декану 2/3 від загального складу членів Ради студентських деканів, що своїм наслідком має відставку Студентського декану та обрання факультетом нового;

8)       прийняття рішень, зверенень, листів відповідно до цього Положення в межах наданої компетенції;

9)       інші повноваження, передбачені законодавством України,  Статутом Університету, цим Положенням та Регламентом.

10)   Обрання голови СВК та його складу

 

Стаття 13. Організація роботи комітетів студентського самоврядування

Комітети студентського самоврядування діють на основі даного Положення, Регламенту та інших установчих документів. Формою діяльності комітетів студентського самоврядування є засідання комітету. Засідання Ради голів комітетів є правомірними, якщо на них присутні 50% голів комітетів.

Президент студентського самоврядування є головуючим на засіданнях Ради голів комітетів. У разі його відсутності обов’язки головуючого виконує віце-президент органу студентського самоврядування.

Секретар студентського самоврядування зобов’язаний вести протоколи засідання ради голів комітетів та відповідає за їх збереження, у разі відсутності секретаря студентського самоврядування обов’язки секретаря виконує його заступник.

 

 

Глава II

Студентський ректор та його заступники

 

Стаття 14. Студентський ректор органу студентського самоврядування

Студентський ректор обирається шляхом відкритого, загального, прямого, таємного голосування студентами денної форми навчання.

У випадку наявності лише однієї кандидатури на пост Студентського ректора, погодження кандидатури або її відхилення відбувається на засіданні Ради студентських деканів, кількістю  понад 1/3 членів Ради студентських деканів.

Студентський ректор не може бути обраний більш ніж на 2 строки підряд.

Повноваження студентського ректора Університету розпочинається з моменту інаугурації на урочистому зібранні Ради студентських деканів та закінчується у разі:

1)       закінчення терміну на який його було обрано;

2)       зняття з посади при висловленні недовіри Ради студентських деканів;

3)       складання повноважень;

4)       завершення навчання в Університеті;

5)       виключення з Університету чи переведення на заочну форму навчання, переведення до іншого навчального закладу;

6)       оформлення академічної відпустки;

7)       визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім;

8)       смерті.

 

Студентський ректор є відповідальною особою за:

1)       організацію діяльності ОСС;

2)       реалізацію програми діяльності ОСС;

3)       звітування за діяльність ОСС;

4)       призначення Секретаря ОСС;

5)       головування на  засіданнях Ради студентських деканів;

6)       координацію функціонування Ради студентських деканів;

7)       організацію підготовки питань до розгляду на засіданнях;

8)       представлення Ради студентських деканів у відносинах з іншими суб’єктами навчально-виховного процесу;

9)       архів, у якому зберігається одна копія кожного офіційного документу ОСС;

10)   виконання інших повноважень та доручень, покладених на нього Ради студентських деканів, що не суперечать цьому Положенню та Закону України „Про вищу освіту”.

.Стаття 15. Заступники Студентського ректора

Студентський ректор призначає та звільняє 2 своїх заступників.

У випадку неможливості виконання Студентським ректором своїх обов’язків за поважних причин: лікування,  відрядження, сімейні обставини, заступники,згідно своєї черговості перебирає повноваження Студентського ректора ОСС.

Стаття 16. Почесний голова.

Почесний голова студентського самоврядування може бути лише той Студентський ректор строк якого вже закінчився. Почесного голову студентського самоврядування обирають шляхом закритого, таємного голосування на зборах органу студентського самоврядування. Кандидатуру на посаду Почесний голова студентського ректорату висувають студенти та члени студентського самоврядування за заслуги та значний внесок до розвитку студентського самоврядування Університету.

Розділ III

Порядок формування органів студентського самоврядування

 

Стаття 17. Порядок формування органів студентського самоврядування

Після обрання студентського ректора Університету обираються Студентські декани.

На посаду студентського декана необхідно подати заявку за 2 тижні до чергового засідання Студентському ректору. Члени студентського самоврядування мають два тижні для обговорення кандидатур на посаду Студентського декана, по завершенню терміну розгляду заявок погодження кандидатури або її відхилення відбувається на засіданні Студентської Ради, кількістю понад 1/3 членів Студентської Ради.

Голів студентських рад гуртожитків обирають на засіданнях Студентських рад шляхом голосування членами студентських рад та коменданта гуртожитку.

Стаття 18. Студентська виборча комісія

СВК є відповідальною за здійснення виборчого процесу на таких засадах:

1)       законності  та  заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

2)       гласності і відкритості виборчого процесу;

3)       неупередженості до кандидатів;

4)       свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації студентського самоврядування;

5)       рівності всіх кандидатів.

ОСС під час виборчого процесу тимчасово виконують свої повноваження, але не довше як 30 календарних днів від початку виборчого процесу.

 

Розділ IV

Матеріальна та фінансова основа студентського самоврядування

 

Стаття 19.  Умови діяльності: матеріальна та фінансова основа студентського самоврядування

Студентське самоврядування університету має статус самоврядної неприбуткової організації. Річний план діяльності та кошторис подається Адміністрації Університету для включення його до бюджету Університету окремим рядком. Рада студентських деканів університету може мати печатку та інші реквізити. ОСС не мають постійних джерел фінансування. Для реалізації програми діяльності ОСС можуть використовувати різні джерела фінансування:

1)       коштів, отриманих за рахунок самостійної господарської діяльності ОСС в межах Статуту ЖДТУ;

2)       спонсорських та ґрантових коштів;

3)       добровільних студентських внесків;

4)       коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

5)       цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування.

Про свою фінансову діяльність Рада студентських деканів університету звітує безпосередньо перед Студентською громадою, кожні півроку через засоби масової інформації ОСС.

Річний фінансовий план складається та затверджується на засіданні Ради студентських деканів. На Студентського ректора покладається обов’язок виконання даного плану.

Адміністрація університету згідно Статуту Університету всебічно сприяє роботі ОСС університету на всіх рівнях.

ОСС можуть володіти матеріальними цінностями.

Адміністрація університету своїми розпорядженнями надає ОСС Університету у безоплатне користування приміщення з телефонним зв’язком (у межах міста) та доступом до університетської мережі, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію.

Адміністрація університету надає ОСС приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов’язаних з їх діяльністю.

Розділ V

Внесення змін та доповнень

Стаття 20. Внесення змін до Положення

1)       Внесення змін до статей, що визначають права та свободи студентів Житомирського державного технологічного університету, окрім їх розширення не допускається.

2)       Зміни і доповнення до цього Положення та інших Положень впроваджуються після набрання ними не менш як двох третин від обраного складу членів Ради студентських деканів.

3)       Внесення змін та доповнень до статей цього Положення, що не стосуються вищезазначених питань розглядається після подання відповідної пропозиції третиною делегатів від складу Ради студентських деканів і впроваджуються після набрання не менш як двох третин голосів від обраного складу делегатів Ради студентських деканів.

4)       У випадку, якщо зміни або доповнення не були прийняті, питання про їх впровадження не може порушуватись протягом 6 місяців з моменту їх відхилення.

Розділ VI

Прикінцеві положення

Стаття 21. Набуття чинності даного Положення

Дане Положення набуває чинності з моменту його ухвалення Установчими зборами студентського самоврядування Житомирського державного технологічного університету.